Rana intervencija

U sklopu odjela za djecu s oštećenjem vida pri našoj školi djeluje i program rane intervencije za djecu s oštećenjem vida. Ovaj program financiran je od grada Rijeke, a trenutno ga polazi devetero djece. Djeca polaznici ovog program kronološke su dobi od dvije do sedam godina. Program je namjenjen svoj djeci koja imaju oštećenje vida, ali i onoj djeci koja uz oštećenje vida imaju i dodatne teškoće u razvoju. Rano djetinjstvo vrlo je važno razdoblje u životu djeteta. Ono je od neprocjenjive važnosti za njegov djaljnji razvoj. Rana intervencija kao model rada u edukacijskoj rehabilitaciji, nalazi dokaz za navedeno u plasticitetu mozga.      

Oštećenje vida utječe na cjelokupan razvoj djeteta. Dijete zbog oštećenja vida uči na drugačiji  način. U tom procesu djetetu, ali i njegovim roditeljima potrebna je pomoć i podrška stručnjaka. Osim specifičnosti u ranom razvoju djeteta s oštećenjem vida, ovoj djeci potrebna je i specifična priprema za školu. Takva vrsta pripreme za dijete je od velike važnosti  jer samo  uz kvalitetnu pripremu proces uključivanja u školu za dijete s oštećenjem vida neće biti stresan. Stručna podrška nije usmjerena samo na dijete, već i na roditelja odnosno cjelokupnu obitelj, što je i jedno od načela rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.

Osim navedenog program uključuje  edukaciju  i suradnju  s odgajateljima iz vrtića u kojeg je dijete s oštećenjem vida uključeno.Također se ostvaruje suradnja  s budućim učiteljima škole u koju će dijete biti uključeno. Posebnost ovog odjela je u tome što dijete u trenutku kada se uključi u školu i nadalje  ostaje u praćenju tiflopedagoga (prof. rehabilitatora) koji je zadužen za pružanje stručne podrške učenicima s oštečenjem vida uključenim u redovne škole. Na takav način dijete s oštećenjem vida kao i njegova obitelj u sklopu našeg odjela ima kontinuiranu stručnu podršku od ranog djetinjstva do završetka osnovnog školovanja.

Voditeljica programa

Tanja Šupe, prof. rehabilitator

specijalist za ranu intervenciju u edukacijskoj rehabilitaciji

Pogledajte i članak na stranicama grada Rijeke