Program rane intervencije

U Odjelu za djecu s oštećenjem vida koji djeluje u sklopu naše škole provodi se program rane intervencije za djecu s oštećenjem vida.

 

CILJEVI

Ciljevi ovog programa usmjereni su u prvom redu na djecu s oštećenjem vida, ali i na njihove obitelji, odnosno stručnjake koji se u nekom segmentu svog profesionalnog rada bave i djecom s oštećenjem vida. Program se temelji na načelima rane intervencije te su

u tom smislu ciljevi ovog programa što ranija detekcija djeteta s oštećenjem vida ili sumnjom na isto kao i što ranije pružanje stručne podrške djetetu, odnosno njegovoj obitelji. Osim neposrednog rehabilitacijskog rada s djecom čiji je cilj utjecati na povoljniji razvojni ishod kod djeteta, cilj je utjecati na kvalitetu života cijele obitelji.

Jedan od ciljeva je također i ostvariti suradnju sa svim stručnjacima uključenim ili onima koji će tek biti uključeni u rad s ovom djecom. Kroz suradnju utjecat će se i na senzibiliziranje istih na probleme i potrebe djece s oštećenjm vida.

 

KORISNICI

Program obuhvaća djecu s oštećenjem vida kronološke dobi od 0 do 7 godina. Osim djece s oštećenjem vida kojima je to jedina teškoća u razvoju, program obuhvaća i djecu s višestrukim teškoćama u razvoju od kojih je jedna od teškoća oštećenje vida. Osim djece kao direktnih korisnika programa korisnici su i njihovi roditelji koji su obuhvaćeni savjetodavnim radom. Indirektni korisnici ovog projekta su također i stručni suradnici, odgajatelji i učitelji koji će se u okviru programa educirati i senzibilizirati.

 

AKTIVNOSTI U SKLOPU PROGRAMA

1. Neposredni rad s djecom s oštećenjem vida i s djecom s višestrukim teškoćama od kojih je jedna od teškoća oštećenje vida:

 

 • Uspostava i ostvarivanje rehabilitacijskog programa rada za djecu s teškoćama u razvoju
 • Uspostava i ostvarivanje programa posebnih odgojno-obrazovnih postupaka s djecom s teškoćama u razvoju
 • specifična priprema djeteta s oštećenjem vida za školu

 

U sklopu programa provodi se individualni rad sa svakim djetetom u trajanju od 4 školska sata tjedno. Nakon inicijalne procjene check listama primjerenim oštećenju djeteta kreira se individualni program za svako dijete koji obuhvaća slijedeća područja: razvoj kognitivnih vještina, razvoj percepcije, razvoj motorike, razvoj komunikacije, socijalni i emocionalni razvoj, razvoj svakodnevnih vještina, orijentacija i kretanje, vještine početnog čitanja i pisanja. Posljednje područje odnosi se na period kada počinje specifična priprema za školu.

 

2. Ustroj, uspostava i praćenje programa rada

 • Izrada cjelovitog godišnjeg plana i programa
  • Planovi i programi rada s djecom
  • Plan za osiguravanje specifičnih potreba
  • Program rada s odgajateljima, stručnim suradnicima, ostalim stručnjacima važnima u ranom otkrivanju djeteta sa sumnjom na oštećenje vida (oftalmolozi, neonatolozi), učiteljima i stručnim suradnicima u procesu uključivanja djeteta s oštećenjem vida u školu
  • Program sustava odgoja djece, sustav evidencije i dokumentacije, statistički pokazatelji

 

 • Priprema za ostvarivanje programa neposrednog rada s djecom
  • priprema za dnevni neposredni odgojno-obrazovno-rehabilitacijski rad za djecu korisnike programa
  • izrada individualnog didaktičkog pribora – izrada taktilnih materijala, prilagodba materijala i igračaka

3. Rad s djetetovim roditeljima

 • Upoznavanje roditelja s psihofizičkim stanjem djeteta na temelju analize dokumentacije o djetetu prikupljene prilikom pregleda i ispitivanja
 • Osposobljavanje i poučavanje roditelja za primjeren rad s djetetom u obitelji

 

4. Ostali poslovi

 • Ostvarivanje programa stručnog usavršavanja
 • Promocija važnosti rane intervencije za djecu s oštećenjem vida
 • Zadaće u vezi s početkom i završetkom školske godine
 • Administrativni poslovi
 • Zadaće utvrđene u tijeku godine

 

REZULTATI I EVALUACIJA

U trećoj godini provođenja ovog programa može se reći kako je program opravdao svrhu postojanja. U ovom trenutku programom su obuhvaćena sva djeca za koju postoje saznanja da imaju utvrđeno oštećenje vida na našem području. Veseli činjenica

da se suradnjom sa stručnjacima poput oftalmologa i neonatologa, postiglo rano

detektiranje djece sa sumnjom na oštećenje vida. Rezultat ovog programa je kvalitetno uključivanje djeteta u vrtić odnosno školu pri čemu se veliki naglasak stavlja na edukaciju odgajatelja, odosno učitelja i ostalih stručnjaka koji će biti uključeni u rad

s djetetom. Program djeluje pri Odjelu za djecu s oštećenjem vida pri OŠ Pećine u Rijeci u kojem djeca također dobivaju i stručnu podršku defektologa koji ih prati tokom osnovnog školovanja. Rezultat provođenja ovih dvaju programa pri istom odjelu je kontinuirano praćenje djeteta s oštećenjem vida od najranije dobi do kraja osnovnog školovanja što uvelike utječe na kvalitetu inkluzije djeteta od najranije dobi.

Na kraju svake godine uspjeh, odnosno napredak djeteta vrijednuje finalnom procjenom djeteta prema check listama kojima se procjenivalo inicijalno stanje mogućnosti djeteta. Vrijednuju se sva razvojna područja na kojima se radilo tokom godine; razvoj kognitivnih vještina, razvoj percepcije, razvoj motorike, razvoj komunikacije, socijalni i emocionalni razvoj, razvoj svakodnevnih vještina, orijentacija i kretanje, vještine početnog čitanja i pisanja. U skladu  s postignućima daju se završna izvješća kao i upute za roditelje.   Govoreći o djetetu s oštećenjem vida može se reći kako je krajnji cilj rane intervencije osim utjecati na povoljniji razvojni ishod kod djeteta i adekvatno pripremiti dijete za školu. Pripremljenost za školu, što je u slučaju slijepog djeteta opismenjenost na Brailleovom pismu je svakako jedan od kriterija vrijednovanja cjekokupnog programa rane intervencije za dijete s oštećenjem vida.

Tanja Šupe, prof. rehabilitator,

specijalist za ranu intervenciju u edukacijskoj rehabilitacji